بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   مثنوي انتقاميه  
    :نويسنده   قمي شاهرودي، طفان شاه بن نظام  
    :ناشر   دانشكده الهيات  
    :تاريخ چاپ   884ق  
    :موضوع   نظم، خونخواهي امام حسين(ع)  
    :زبان اصلي