بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   عبرت نامه "پيك راستان"  
    :نويسنده   سخنور اردبيلي، اسكندر  
    :موضوع   نظم، مرثيه  
    :زبان اصلي