بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   ضربه قاطعه  
    :نويسنده   نقوي لكهنوي، سيّد علي گوهر  
    :موضوع   نثر، دف، طبل و سنج در عزاي امام حسين(ع)  
    :زبان اصلي