بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   صفريه از روز اربعين تا آخر ماه صفر  
    :نويسنده   فلسفي خراساني، علي  
    :ناشر   جعفري  
    :تاريخ چاپ   1364ش  
    :زبان اصلي