بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   زندگاني علي اكبر شهيد و علي اصغر  
    :مترجم   حسين عمادزاده اصفهانى  
    :تاريخ چاپ   1365ق  
    :موضوع   نثر، علي اكبر و علي اصغر(ع)  
    :تعداد صفحه   55  
    :زبان اصلي