بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   ديوان  
    :نويسنده   حمود، حسن  
    :تاريخ چاپ   قرن14 ق  
    :موضوع   نظم، مرثيه امام حسين(ع)  
    :زبان اصلي