بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   ديوان  
    :نويسنده   نجفي، يعقوب بن حسين  
    :تاريخ چاپ   قرن14 ق  
    :موضوع   نظم، مرثيه امام حسين(ع)  
    :زبان اصلي