بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   ديوان  
    :نويسنده   توبلي بحراني، عبدالنبي  
    :موضوع   نظم، مرثيه  
    :زبان اصلي