بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   ده مجلس  
    :نويسنده   مير عالم  
    :تاريخ چاپ   1230ق  
    :موضوع   نظم  
    :زبان اصلي