عبارت قسمت
بازگشت به فهرست
تعداد كل:23

رديف عنوان
  1   فرومايگي ابن سعد  
  2   بزدلي و ترسو بودن  
  3   شك در معاد  
  4   انگيزه هاي انتخاب ابن سعد  
  5   سرگرداني ابن سعد  
  6   بازدارندگان ابن سعد  
  7   سان ورژه ي نامي  
  8   سخنان فرزند مرجانه  
  9   سمره به جنگ با امام تشويق مي نمود  
  10   شبث بن ربعي خود را به مريضي زد  
  11   بسيح عمومي  
  12   نظارت شديد بر كوفه  
  13   فرار سپاهيان  
  14   ابن زياد ستمگر در نخيله  
  15   تعداد سپاهيان اموي  
  16   تحقيقي در اين موضوع  
  17   فرماندهان نظامي  
  18   جنگ افزارها  
  19   تيراندازان  
  20   پيادگان  
  21   زره پوشانندگان  
  22   جلوگيري از مدد رساني  
  23   اشغال فرات