عبارت قسمت
بازگشت به فهرست
تعداد كل:24

رديف عنوان
  1   بيعت يزيد  
  2   تولد يزيد  
  3   پرورش يزيد  
  4   صفات يزيد  
  5   شيفتگي يزيد به شكار  
  6   عشق وي به ميمونها  
  7   شرابخواري مداوم يزيد  
  8   نديمان يزيد  
  9   نصيحت معاويه به يزيد  
  10   دفاع محمد عزت دروزه از يزيد  
  11   معاويه بي و بند باري يزيد را پذيرفته است  
  12   كينه يزيد نسبت به پيامبر  
  13   كينه يزيد نسبت به انصار  
  14   دعوت از مغيره براي بيعت با يزيد  
  15   مبرا سازي معاويه  
  16   انگيزه هاي معاويه  
  17   ابزار ديپلماتيك در گرفتن بيعت  
  18   به كارگيري شعرا  
  19   بخشيدن اموال به بزرگان  
  20   مكاتبه با واليان  
  21   هيأتهاي سرزمينهاي اسلامي  
  22   كنگره هيأتهاي اسلامي  
  23   تأييد كنندگان بيعت  
  24   حضرت امام حسين