عبارت قسمت
بازگشت به فهرست
تعداد كل:14

رديف عنوان
  1   حكومت يزيد  
  2   نخستين پيام پادشاهي  
  3   سخنراني يزيد براي اهل شام  
  4   همراه با مخالفين در مدينه  
  5   دستورهاي مؤكد به وليد  
  6   پريشاني وليد  
  7   مشورت با مروان  
  8   نظر مروان  
  9   توضيحي در مورد موضعگيري مروان  
  10   احضار امام حسين  
  11   امام حسين و مروان  
  12   تماس گرفتن وليد با دمشق  
  13   دستورهاي شديد از دمشق  
  14   عدم پذيرش وليد