عبارت قسمت
بازگشت به فهرست
تعداد كل:10

رديف عنوان
  1   ابن مرجانه ستمگر  
  2   تولد فرزند مرجانه  
  3   پدر و مادر  
  4   پرورش فرزند مرجانه  
  5   صفات فرزند مرجانه  
  6   لكنت زبان  
  7   پرخوري  
  8   حكومت ابن مرجانه بر بصره  
  9   كينه هاي يزيد نسبت به فرزند مرجانه  
  10   برنامه ريزي براي كودتا