عبارت قسمت
بازگشت به فهرست
تعداد كل:14

رديف عنوان
  1   امام به يارانش اجازه ي رفتن مي دهد  
  2   پاسخ اهل بيت امام حسين  
  3   مسلم بن عوسجه  
  4   سعيد بن عبدالله  
  5   زهير بن قين  
  6   امام نيرنگ كوفيان را آشكار مي سازد  
  7   همراه با محمد بن بشير  
  8   گريختن فراس مخزومي  
  9   امام به اشخاص بدهكار رخصت شهادت نداد  
  10   امام از مرگ خود سخن مي گويد  
  11   برنامه ريزي نظامي  
  12   شب را به عبادت بيدار ماندن  
  13   شادماني ياران امام  
  14   پاسخ ياران امام حسين