عبارت قسمت
بازگشت به فهرست
تعداد كل:17

رديف عنوان
  1   امام خود را معطر ساخت و حنوط گرفت  
  2   روز عاشورا  
  3   دعاي امام  
  4   روشن كردن آتش در خندق  
  5   هياهوي مسخ شدگان  
  6   شمر بن ذي الجوشن  
  7   محمد بن اشعث  
  8   عبدالله بن حوزه  
  9   آماده باش كامل در هر دو اردوگاه  
  10   اعتراضات شديد  
  11   خطبه ي امام  
  12   سخنان زهير  
  13   سخنان برير  
  14   سخنان امام حسين  
  15   اجابت حر  
  16   سخنراني حر براي سپاهيان  
  17   پيوستن سي سوار به امام