عبارت قسمت
بازگشت به فهرست
تعداد كل:29

رديف عنوان
  1   رؤياي امام حسين  
  2   روبه رو شدن با حر  
  3   سخنراني امام  
  4   خطبه ي امام  
  5   مشاجره ميان حضرت حسين و حر  
  6   گفته اي نادرست  
  7   خطاي ابن عنبه  
  8   خطبه ي امام  
  9   پيوستن گروهي از مردم كوفه به امام  
  10   همراه با طرماح  
  11   همراه با عبيدالله بن حر  
  12   همراه با عمرو بن قيس  
  13   نامه ي ابن زياد به حر  
  14   جايگاه خيمه ها  
  15   در كربلا  
  16   مردي از بني اسد در انتظار امام  
  17   نامه ي امام به ابن حنفيه  
  18   همراه با هرثمة بن سلمي  
  19   پيوستن انس بن حرث به امام  
  20   نامه ي ابن زياد به حضرت حسين  
  21   لشكركشي كوفيان براي جنگ  
  22   انتخاب ابن سعد به عنوان فرمانده كل  
  23   خبر دادن پيامبر از فرجام شوم ابن سعد  
  24   نفرت سعد از فرزندش عمر  
  25   لعن هارون الرشيد بر عمر سعد  
  26   عجلي ابن سعد را معتبر مي شمارد  
  27   خوي و سرشت ابن سعد  
  28   سرسپردگي به نظام حاكم  
  29   حرص شديد براي دستيابي به حكومت