عبارت قسمت
بازگشت به فهرست
تعداد كل:4

رديف عنوان
  1   مخالفت عراق با امويان  
  2   اعلام نافرماني در عراق  
  3   كنگره عمومي  
  4   خطابه سليمان