عبارت قسمت
بازگشت به فهرست
تعداد كل:13

رديف عنوان
  1   خواب ديدن امام قاتل خود را  
  2   توصيه ي ياران به صبر و تقوا  
  3   دعاي امام در روز عاشورا  
  4   نصيحت برير به کوفيان  
  5   آمادگي عمومي در دو لشکر  
  6   بي ميلي امام به آغاز جنگ  
  7   خطبه ي امام هنگام رويارويي با آنان  
  8   خطبه ي امام براي اهل کوفه  
  9   گفتگوي امام با کوفيان  
  10   نزول نصرت الهي  
  11   وامدار، همراهم کشته نشود  
  12   مژده به ياران در روز عاشورا  
  13   ويژگيهاي امام و اصحاب او