عبارت قسمت
بازگشت به فهرست
تعداد كل:6

رديف عنوان
  1   رسيدگي به شمشير و خواندن شعر  
  2   توصيه ي امام به صبر  
  3   نجات خود، ناجوانمردي است  
  4   اجازه ي امام به اصحاب که برگردند  
  5   قسم دادن برير، عمر سعد را  
  6   امام حسين و سرکشي به تپه ها و گردنه هاي اطراف