عبارت قسمت
بازگشت به فهرست
تعداد كل:13

رديف عنوان
  1   ورود به نينوا  
  2   نامهاي کربلا  
  3   امام حسين در کربلا  
  4   آمدن عمر سعد به کربلا  
  5   ديدار امام با فرستاده ي عمر سعد  
  6   آمدن شمر به کربلا و قطع کردن آب  
  7   ياري خواهي حبيب بن مظاهر از بني اسد  
  8   دست يافتن به چشمه ي آب  
  9   جنگ بر سر آب  
  10   ديدار امام با عمر سعد  
  11   امان نامه براي عباس و برادرانش  
  12   هجوم سپاه عمر سعد به طرف امام  
  13   تأخير جنگ به خاطر عبادت