عبارت قسمت
بازگشت به فهرست
تعداد كل:18

رديف عنوان
  1   جلوگيري مأموران والي مکه از خرج امام  
  2   موضع عبدالله بن جعفر در برابر خروج امام  
  3   ديدار با فرزدق  
  4   ديدار با بشر بن غالب  
  5   نامه ي امام به بزرگان کوفه  
  6   ديدار با عبدالله عدوي  
  7   ديدار با زهير بن قين  
  8   خبر شهادت مسلم بن عقيل  
  9   ديدار با ابي هره ي ازدي  
  10   رسيدن نامه ي مسلم به امام حسين  
  11   اعلام خبر شهادت مسلم و هاني و عبدالله بن يقطر  
  12   تعبير شدن خواب آن حضرت  
  13   ديدار با بعضي بزرگان عرب  
  14   ديدار امام با حر  
  15   ديدار با عبيدالله بن حر  
  16   ستايش امام از پسرش علي اکبر  
  17   پرسيدن از حال کوفيان  
  18   يادکرد امام از حضرت يحيي