عبارت قسمت
بازگشت به فهرست
تعداد كل:4

رديف عنوان
  1   وصيت معاويه به فرزندش درباره ي حسين  
  2   امتناع امام از بيعت با يزيد  
  3   برخورد امام با مروان  
  4   نامه ي يزيد درباره ي کشتن حسين