عبارت قسمت
بازگشت به فهرست
تعداد كل:7

رديف عنوان
  1   بقاي شريعت اسلام  
  2   تفسير و احياي اسلام و امر به معروف و نهي ازمنكر  
  3   دميدن روح استقامت و آزاديخواهي  
  4   قيام حسيني الگوي قيامهاي مقدس ديگر  
  5   بيداري خفتگان  
  6   شكست يزيدو يزيديان  
  7   رهايي از جهالت و ضلالت