عبارت قسمت
بازگشت به فهرست
تعداد كل:21

رديف عنوان
  1   سخني پيرامون زيارت سيدالشهدا (ع)  
  2   1- آرامش بخشيدن به زائر  
  3   2- در امان خدا بودن  
  4   3- زائر خدا محسوب شدن  
  5   4- برآورده شدن حاجات و دفع پريشاني  
  6   5- زيادتي در عمر و رزق  
  7   6- آمرزش گناهان  
  8   7- محسوب نشدن ايام زيارت از عمر زائر  
  9   8- حفاظت زائر در دنيا و آخرت  
  10   9- عنايت و توجه سيدالشهدا (ع)  
  11   10- خير و بركت زياد  
  12   11- برابري زيارت قبر حسين (ع) با حج  
  13   12- نام زائر در اعلي عليين ثبت مي شود  
  14   13- غرق شدن در رحمت الهي  
  15   14- دعاي معصومين براي زائ  
  16   15- تجلي خدا  
  17   16- سعادت  
  18   17- تأثير زيارت در روز عاشورا  
  19   18- قرار گرفتن در جوار پيامبر و علي و فاطمه (ع)  
  20   19- تأثير زيارت در روز قيامت  
  21   20- رهايي از شدايد قيامت