عبارت قسمت
بازگشت به فهرست
تعداد كل:10

رديف عنوان
  1   سكوت كوچه را طنين گامهاي دو اسب، در هم مي شكند  
  2   غلغله اي است در خانه سليمان بن صرد خزاعي  
  3   كوفه آبستن حادثه است  
  4   خوشا به حال تو، خوشا به حال چشمهاي تو  
  5   اينجا كجاست كه حسين دستور توقف داده است  
  6   عمر سعد در ميان سران لشكرش چشم مي گرداند  
  7   شب بر زمين و زمان سايه انداخته است  
  8   جان در قفس تن حبيب، بي تابي مي كند  
  9   درود بر تو اي فرزند رسول الله  
  10   در پاي جنازه ات تا صبح مي نشينم