عبارت قسمت
بازگشت به فهرست
تعداد كل:15

رديف عنوان
  1   مقدمه  
  2   دگرگوني فضاي اجتماعي و تغيير در گفتمان عاشورا  
  3   تبيين نشدن فلسفه صحيح قيام  
  4   تمايل به اسطوره سازي و افسانه پردازي  
  5   برخورد عاطفي صرف با مقوله عزاداري  
  6   جبرانگاري  
  7   نقش حكومت ها و تاريخ نگاران درباري  
  8   تعصب هاي بيجا و جمود فكري  
  9   تمسك به روايات تسامح در ادله سنن  
  10   جمود تاريخي و گويا نشدن تاريخ  
  11   سهل انگاري و تسامح منفي در به كارگيري روش ها  
  12   هراس نخبگان از عوام يا عوام زدگي آنان  
  13   تبديل شدن عزاداري به عادت  
  14   آميخته شدن فرهنگ هاي قومي و سرزميني با عزاداري  
  15   ضعف دانش و بينش عمومي