عبارت قسمت
بازگشت به فهرست
تعداد كل:9

رديف عنوان
  1   الگوي مديريت و رهبري در قيام روز عاشورا  
  2   ويژگي هاي احراز توانايي رهبري  
  3   شيوه مبارزه  
  4   زمان و مكان مبارزه  
  5   طراحي و اجراي عمليات روز عاشورا  
  6   جلوه هاي مديريت و رهبري در روز عاشورا  
  7   جلوه هاي كاركردي مديريت در روز عاشورا  
  8   جلوه هاي رهبري در روز عاشورا  
  9   چگونگي روابط انساني در نهضت عاشورا