عبارت قسمت
بازگشت به فهرست
تعداد كل:14

رديف عنوان
  1   چكيده  
  2   مقدمه  
  3   جنگ رواني  
  4   اهداف نظامي طرفين  
  5   تمهيدات عبيدالله  
  6   تدابير امام حسين  
  7   نيروهاي امام حسين  
  8   نيروهاي عمر بن سعد  
  9   آب و حوادث پيرامون آن  
  10   روند درگيريها و مراحل آن  
  11   نبردهاي پيش از ظهر  
  12   نبردهاي بعد از ظهر  
  13   تحريفات رويدادهاي نظامي  
  14   نتيجه