عبارت قسمت
بازگشت به فهرست
[1] [2] تعداد كل:61

رديف عنوان
  1   مقدمه  
  2   چراغ هدايت و كشتي نجات  
  3   محبت مكنون  
  4   سيدالشهدا، پدر امامان نه گانه  
  5   شفاعت  
  6   دوستداران حسين و دوستان دوستداران او بهشتي اند  
  7   ايجاد اخلاق جديد در جامعه مسلمين  
  8   احساس گناه در بين مسلمين  
  9   ازدياد محبوبيت سيدالشهدا و خاندان وحي  
  10   بقاي شريعت اسلام  
  11   تفسير و احياي اسلام و امر به معروف و نهي از منكر  
  12   دميدن روح استقامت و آزاديخواهي  
  13   قيام حسيني الگوي قيامهاي مقدس ديگر  
  14   بيداري خفتگان  
  15   شكست يزيد و يزيديان  
  16   رهايي از جهالت و ضلالت  
  17   سخني پيرامون زيارت سيدالشهدا  
  18   آرامش بخشيدن به زائر  
  19   در امان خدا بودن  
  20   زائر خدا محسوب شدن  
  21   برآورده شدن حاجات و دفع پريشاني  
  22   زيادتي در عمر و رزق  
  23   آمرزش گناهان  
  24   محسوب نشدن ايام زيارت از عمر زائر  
  25   حفاظت زائر در دنيا و آخرت  
  26   عنايت و توجه سيدالشهدا  
  27   خير و بركت زياد  
  28   برابري زيارت قبر حسين با حج  
  29   نام زائر در اعلي عليين ثبت مي شود  
  30   غرق شدن در رحمت الهي  
  31   دعاي معصومين براي زائر  
  32   تجلي خدا  
  33   سعادت  
  34   تأثير زيارت در روز عاشورا  
  35   قرار گرفتن در جوار پيامبر و علي و فاطمه  
  36   تأثير زيارت در روز قيامت  
  37   رهايي از شدايد قيامت  
  38   نجات از آتش جهنم  
  39   سخني پيرامون مرقد سيدالشهدا  
  40   مرقد حسيني، نيروبخش است