عبارت قسمت
بازگشت به فهرست
تعداد كل:13

رديف عنوان
  1   مقدمه  
  2   بدعت هاي اهل كتاب  
  3   بدعت هاي خلفاي فاسد  
  4   مبارزه با بدعت گذاران واجب است  
  5   افزايش هاي بدعت هاي يزيد  
  6   امام حسين اهل بدعت را به مبارزه مي طلبد  
  7   امام حسين اهداف قيام خود را بيان مي كنند  
  8   درخواست ها كه از رفتن منصرف شود  
  9   اهداف بني اميه از انتخاب يزيد براي خلافت  
  10   عزم راسخ آن حضرت براي مبارزه با بدعت ها  
  11   شهادت علي اصغر بدعت گزاران را رسوا كرد  
  12   كشانيدن يزيد براي محاكمه علني در مجلس شام  
  13   اعترافات خليفه جنايت كار بر كفر الحاد و دشمني با اسلام