عبارت قسمت
بازگشت به فهرست
تعداد كل:11

رديف عنوان
  1   طرح سؤال  
  2   مشتركات  
  3   تفاوت ها  
  4   حوادث گذشته و درس آموزي از آن  
  5   مرتد سازي و مرتد كشي  
  6   موج اعدام و ترور  
  7   محصور سازي در مدينه  
  8   شكنجه، آزار، تبعيد و قطع حقوق  
  9   مسموم سازي  
  10   اتهام از خوارج بودن  
  11   نتيجه