عبارت قسمت
بازگشت به فهرست
تعداد كل:11

رديف عنوان
  1   مقدمه  
  2   نامه كوفيان به امام حسين پس از شهادت امام حسن  
  3   شهادت حجر بن عدي و مكاتبات امام حسين با معاويه  
  4   امام حسين و اقدامات معاويه درباره ولايت عهدي يزيد  
  5   حضور جاسوسان معاويه در مدينه  
  6   ورود معاويه به مدينه و مواجهه با امام حسين  
  7   ورود معاويه به مدينه و ديدار با عايشه  
  8   ورود معاويه به مكه و مواجهه با امام حسين  
  9   سخنراني معاويه براي مردم مبني بر بيعت امام حسين با يزيد  
  10   نتيجه  
  11   چكيده