عبارت قسمت
بازگشت به فهرست
تعداد كل:7

رديف عنوان
  1   چكيده  
  2   ترك امر به معروف و نهي از منكر  
  3   انحراف حكومت وقت  
  4   نا آگاهي و جهالت توده مردم  
  5   انحطاط روحي و اخلاقي مردم  
  6   زنده شدن اخلاق جاهلي  
  7   فساد مالي بزرگان