عبارت قسمت
بازگشت به فهرست
تعداد كل:4

رديف عنوان
  1   تعقيب امام  
  2   نامه ي وليد بن عتبه  
  3   محاصره ي راهها  
  4   نامه عمرو بن سعيد به يزيد