عبارت قسمت
بازگشت به فهرست
[1] [2] تعداد كل:43

رديف عنوان
  1   پشيماني  
  2   نامه از زندان  
  3   نامه ي يزيد  
  4   توابين  
  5   سخنان مسيب بن نجبه  
  6   سخنان رفاعة بن شداد  
  7   سخنان سليمان بن صرد  
  8   نامه به مدائن  
  9   اجابت سعد  
  10   نامه به اهل بصره  
  11   هلاکت يزيد  
  12   بيعت مردم با عبدالله بن زبير  
  13   مختار به مکه مي رود  
  14   ابن زياد پس از هلاکت يزيد  
  15   عامر بن مسعود  
  16   خروج از بصره  
  17   فرار به شام  
  18   عبدالله بن يزيد و ابراهيم بن محمد  
  19   سخنراني عبدالله بن يزيد  
  20   آغاز حرکت جدي توابين  
  21   خطبه ي سليمان بن صرد  
  22   عبدالله بن سعد  
  23   عبدالله بن يزيد و سليمان بن صرد  
  24   توابين در کربلا  
  25   حرکت از کربلا  
  26   نامه ي عبدالله بن يزيد به سليمان  
  27   نامه ي سليمان  
  28   قرقيسيا  
  29   حرکت قشون از شام  
  30   عين الورده  
  31   خطبه ي سليمان بن صرد  
  32   ارسال حصين بن نمير و شرحبيل  
  33   ارسال ادهم بن محرز  
  34   کشته شدن سليمان بن صرد  
  35   مسيب بن نجبه  
  36   عبدالله بن سعد  
  37   رفاعة بن شداد  
  38   عبدالله بن وال  
  39   عبدالله بن عوف بن احمر  
  40   عبدالله بن عزير کناني