عبارت قسمت
بازگشت به فهرست
تعداد كل:33

رديف عنوان
  1   کرسي حسين  
  2   ظهور هر ساله حسين  
  3   درس اقامه امر به معروف و نهي از منکر  
  4   امر به معروف و نهي از منکر  
  5   علل قيام از زبان خود امام  
  6   وحدت اسلامي  
  7   از بين بردن بدعت  
  8   احساس گناه در بين مسلمين  
  9   بقاي شريعت اسلام  
  10   تفسير و احياي اسلام و امر به معروف و نهي از منکر  
  11   قيام حسيني الگوي قيامهاي مقدس ديگر  
  12   بيداري خفتگان  
  13   شکست يزيد و يزيديان  
  14   حفظ رمز نهضت حسيني  
  15   ازدياد محبت به امام، و تنفر از دشمنان آن حضرت  
  16   آشنايي با حقيقت دين و نشر آن  
  17   آمرزش گناهان  
  18   سکونت در بهشت  
  19   بلند کردن نام خدا و ياري دين او  
  20   اصلاح امت به وسيله ي امر به معروف و نهي از منکر  
  21   واجب بودن قيام عليه سلطان ستمگر  
  22   مبارزات امام حسين  
  23   پرچم امام حسين  
  24   هدف امام حسين  
  25   تبلور کرامات و ارزشهاي اخلاقي  
  26   هدف مشترک حسين و اهل بيت  
  27   مکتب منطق و احساس  
  28   رجعت اميرالمؤمنين با امام حسين براي انتقام گرفتن از دشمنان  
  29   رجعت يزيد پليد و اصحابش براي انتقام گرفتن از اين پليدها  
  30   بازگشت به سنت ها  
  31   نظارت و شناسايي مسئوليت ها  
  32   امر به معروف و نهي از منکر  
  33   زنده کردن ارزشهاي اسلامي