عبارت قسمت
[1] [2] تعداد كل:47

رديف عنوان
  41   بركت تجارت  
  42   چانه زدن در خريد  
  43   بهترين مال  
  44   ترغيب به انفاق  
  45   مالت را بخور، پيش از آن كه تو را بخورد  
  46   فرجام بخل در طاعت خدا  
  47   سزاوارترين مردم به انفاق