عبارت قسمت
تعداد كل:9

رديف عنوان
  1   سخنراني شب عاشورا  
  2   فراخواندن ياران شهيد  
  3   اندوه غم مادر  
  4   نفرين به كوفيان پس از شهادت طفل شيرخوار  
  5   نفرين به كوفيان هنگام ميدان رفتن علي اكبر  
  6   نفرين به عمر سعد به هنگام ميدان رفتن علي اكبر  
  7   نفرين در شهادت علي اكبر  
  8   نفرين به قاتل زهير  
  9   نفرين به كوفيان در عصر عاشورا