عبارت قسمت
[1] [2] تعداد كل:52

رديف عنوان
  1   سخنراني افشاگرانه در مني  
  2   سخنراني اخلاقي، سياسي در مني  
  3   دفاع از ولايت و افشاي يزيد  
  4   سخنراني در مكه و خبر از آينده  
  5   سخنراني براي كوفيان بعد از نماز ظهر در شراف  
  6   سخنراني براي برجاي ماندگان شب عاشورا  
  7   نكوهش كوفيان  
  8   سخنراني در صبح عاشورا (هشدار به كوفيان)  
  9   اتمام حجت نهايي با كوفيان  
  10   اتمام حجتي ديگر  
  11   خطبه آن حضرت در توحيد  
  12   خطبه آن حضرت در پند و اندرز  
  13   خطبه آن حضرت در بعضي از پندها  
  14   خطبه آن حضرت در بعضي از پندها  
  15   خطبه آن حضرت براي دعوت مردم به جهاد در جنگ صفين  
  16   خطبه آن حضرت در حضور معاويه در توصيف خود  
  17   خطبه آن حضرت در مني در تبيين حق اهل بيت  
  18   خطبه آن حضرت در ترغيب مردم به مبارزه با ظلم  
  19   خطبه آن حضرت هنگامي كه خواست بسوي عراق برود  
  20   خطبه آن حضرت در يكي از منازل بين راه  
  21   خطبه آن حضرت هنگامي كه با لشكر حر برخورد كرد، قبل از نماز ظهر  
  22   خطبه آن حضرت هنگامي كه با لشكر حر برخورد كرد، قبل از نماز عصر  
  23   خطبه آن حضرت در يكي از منازل بين راه  
  24   خطبه آن حضرت هنگامي كه وارد كربلا شد  
  25   خطبه آن حضرت در شب عاشورا براي اصحابش  
  26   خطبه آن حضرت در روز عاشورا براي اصحابش  
  27   خطبه آن حضرت در صبح روز عاشورا  
  28   خطبه آن حضرت هنگامي كه از هر جهت ايشان را محاصره كردند  
  29   خطبه آن حضرت در روز عاشورا  
  30   خطبه آن حضرت در صبح روز عاشورا  
  31   خطبه آن حضرت در روز عاشورا براي اصحابش  
  32   خطبه آن حضرت بعد از نماز ظهر در روز عاشورا براي اصحابش  
  33   از سخنان آن حضرت درباره ي توحيد و يگانه پرستي  
  34   از خطبه هاي آن حضرت براي حركت مردم كوفه به سوي شام  
  35   از خطبه هاي آن حضرت درباره ي حضرت علي كه شهر هدايت است  
  36   از خطبه هاي آن حضرت هنگام بيعت گرفتن معاويه براي يزيد  
  37   از خطبه هاي آن حضرت در سرزمين منا در فضايل حضرت علي  
  38   از خطبه هاي آن حضرت در طلب باران  
  39   از خطبه هاي آن حضرت در امر به معروف و نهي از منكر  
  40   خطبه هاي آن حضرت هنگام عزيمت به عراق