عبارت قسمت
تعداد كل:11

رديف عنوان
  1   رعايت احتياطهاي نظامي  
  2   رعايت تاكتيك هاي نظامي و اصول ايمني  
  3   آمادگي معنوي براي جهاد  
  4   آزمودن ياران  
  5   آمادگي براي پيكار  
  6   پاسخ به ادعاي دشمن  
  7   بشارت بهشت به قيام گران  
  8   تشويق ياران به تداوم نبرد  
  9   پذيرش هديه  
  10   قبول هديه دشمن  
  11   از سخنان آن حضرت هنگامي كه به صحنه پيكار نظر كردند