عبارت قسمت
تعداد كل:12

رديف عنوان
  1   سفارش ياران به بردباري  
  2   سخنراني صبح عاشورا و اندرز دادن يارن  
  3   قدرداني از حنظلة بن أسعد  
  4   ياري خواستن از مسلمانان  
  5   وفاداري ياران امام  
  6   وفاي عمرو بن قَرظه انصاري  
  7   از سخنان آن حضرت به اباذر غفاري  
  8   از سخنان آن حضرت براي اصحابش در بيان شهادت و رجعت خودشان  
  9   از سخنان آن حضرت به يارانش درباره ي پيمان شكني  
  10   از سخنان آن حضرت به ياران و خانواده اش  
  11   از سخنان آن حضرت به اصحاب خود و بشارت به بهشت و قصرهاي آن  
  12   از سخنان آن حضرت در ترغيب ياران خود به صبر و آخرت