عبارت قسمت
تعداد كل:15

رديف عنوان
  1   بي اعتنايي به بخشنامه عثمان و بدرقه اباذر  
  2   افشاي جنايات معاويه در سخنراني ها  
  3   نامه در افشاي چهره آلوده يزيد  
  4   نامه مهم و هشدار دهنده به معاويه  
  5   سخنراني افشاگرانه در حضور معاويه  
  6   پاسخ افشاگر به اشعار يزيد  
  7   حفظ آمادگي رزمي در برابر فرماندار مدينه  
  8   اعلام مواضع قاطعانه با مروان  
  9   ارسال نامه ها  
  10   انتخاب مكه براي آغاز قيام  
  11   سخنراني و اعلام عمومي  
  12   ضربه اقتصادي به يزيد  
  13   از سخنان آن حضرت به نافع بن ازرق  
  14   از خطبه هاي آن حضرت درباره ي تشويق مردم به نيكوكاري  
  15   از سخنان آن حضرت در توبيخ معاويه