عبارت قسمت
تعداد كل:23

رديف عنوان
  1   آگاهي از شهادت و آينده جهان  
  2   آگاهي از قاتلان خويش  
  3   آگاهي از شهادت در خواب  
  4   آگاهي از بي وفايي مردم  
  5   آگاهي از كشته شدن ياران  
  6   خبر از شهادت خود و ياران  
  7   آگاهي از حوادث كربلا  
  8   آگاهي از شهادت به وسيله رسول خدا  
  9   آگاهي از شهادت در گفتگوي با ام سلمه  
  10   آگاهي از خيانت كوفيان  
  11   آگاهي از شهادت برادر زادگان  
  12   صبح عاشورا و سخن از آينده جهان  
  13   خبر از شهادت خود و نام مهاجمان  
  14   معجزه امام حسين در مسافرت  
  15   معجزه و مجازات اهانت كننده  
  16   تكذيب كسي كه ادعاي تشيع داشت  
  17   رؤياهاي امام حسين  
  18   رها شدن دست مردي در طواف  
  19   سبز شدن درخت خرماي خشكيده  
  20   زنده كردن مرده  
  21   بركت يافتن آب چاه  
  22   ولادت فرزند پسر  
  23   راهنمايي مرد باديه نشين به گم شده اش