عبارت قسمت
تعداد كل:26

رديف عنوان
  1   اتمام حجت با كوفيان  
  2   بيان فلسفه قيام  
  3   سخنراني براي بسيج كوفيان به جهاد در صفين  
  4   بحث و مناظره با كوفيان  
  5   سخن حماسي در نبرد  
  6   شكوه از اهل عراق  
  7   خودداري امام از شكستن بيعت با معاويه  
  8   آنچه درباره صلح، از ايشان روايت شده است  
  9   ويژگي معاويه  
  10   احتجاج هاي امام بر ضد معاويه  
  11   نامه هاي امام و معاويه به يكديگر  
  12   دشمني براي خدا  
  13   ويژگي يزيد  
  14   خودداري امام از بيعت با يزيد  
  15   احياي سنت و نشانه هاي دين  
  16   امر به معروف و نهي از منكر  
  17   قيام براي ياري دين  
  18   عذر به پيشگاه الهي  
  19   ستيز با ستم و تجاوز  
  20   رد پيشنهاد سكوت  
  21   سخنان امام با يارانش در شب عاشورا  
  22   گفتگوي امام با خواهرش در شب عاشورا  
  23   برخي سخنان امام در روز عاشورا  
  24   اتمام حجت بر دشمنان  
  25   سخن امام با عمر بن سعد  
  26   خبر دادن از آينده دشمنان خود