بازگشت

آقا محمد خان قاجار


به سال 1206 آقا محمد خان قاجار به بيماري سکته مبتلا گرديد و پس از بهبودي به عبد الرزاق خان، حاکم کاشان که مرد باکمال و متديني بود دستور داد تا مهندسين معمار و زرگران را جمع نموده، قبه و بارگاه حسيني را از نو و به طرز بهتري بسازند و کاملا طلا کاري و زر اندود نمايند. حاکم نيز به دستور شاه عمل نمود. حاجي سليمان صباحي کاشاني در اين مورد قصيده اي سروده و با اين مصرع ماده ي تاريخ را تعيين نموده است: «در گنبد حسين بن علي زيب يافت زر - 1206 -