بازگشت

تلاوت قرآن


سر بريده امام حسين «ع » بر سر نيزه، در کوفه و در ايامي که اهل بيت «ع » را به عنوان اسير، وارد اين شهر کرده بودند، آيه اصحاب کهف را تلاوت مي کرد: «ام حسبتم ان اصحاب الکهف و الرقيم سر بي تن که شنيده است به لب سوره کهف کانوا من آياتنا عجبا» [1] .سر بي تن که شنيده است به لب سوره ي کهف

يا که ديده است به مشکات تنور آيه نور
پاورقي

[1] مناقب، ابن شهرآشوب، ج 4، ص 61.