بازگشت

تفتازاني


از محققين و بزرگان اهل سنت است، وي در شرح عقايد نسفيه گويد: «حق اين است که رضايت يزيد و اظهار خوشحالي او به کشته شدن امام حسين عليه السلام را اهانت او به اهل بيت پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله از متواترات است - و ان کان تفصيله آحادا - سپس مي گويد: ما راجع به يزيد و بي اماني او ترديد نداريم، آن گاه مي افزايد که: لعنت خدا بر او و بر ياران و کمک کاران او، آمين. سپس گويد: اگر سؤال شود پس چرا برخي از علماي مذهب، لعن يزيد را جايز نمي دانند با اين که مي دانند يزيد مستحق لعن و بيشتر از آن است، جواب


گوييم: اهل سنت متفقند در باطن بر اين که يزيد مستحق لعن است، اما در ظاهر بخاطر اين که دفاع کنند از خلفاي سابقين و اين که مبادا مانند شيعيان، لعن از يزيد به ما قبل او سرايت کند، علما صلاح ديدند که جلوي اين راه را به طور کلي ببندند تا مردم گمراه نشوند!»