بازگشت

تركيب بند محتشم كاشاني


شمس الشعرا، محتشم کاشاني، شاعر اوايل عهد صفوي که بيشتر به سرودن مدايح و مراثي اهل بيت پيامبر مي پرداخت، وي در سال 996 هجري بدرود حيات گفت. [1] از آثار برجسته و معروف وي، ترکيب بند پر سوز و محتواي اوست که در ايام عزاداري سيد الشهدا «ع »، مساجد، تکايا و مجالس سوگواري را با کتيبه هايي که اين اشعار، بر روي آنها نقش بسته است، سياهپوش مي کنند.شهرت محتشم، بيشتر به خاطر همين ترکيب بند او درباره حادثه عاشوراست که در دوازده بند، سروده شده و بارها به صورتهاي مختلف چاپ شده است.ديگران هم به تبعيت از او، به سرودن ترکيب بندهايي درباره حماسه کربلا پرداخته اند.بند اول از ترکيب بند محتشم چنين است:باز اين چه شورش است که در خلق عالم است

باز اين چه نوحه و چه عزا و چه ماتم استباز اين چه رستخيز عظيم است کز زمين

بي نفخ صور خاسته تا عرش اعظم استاين صبح تيره باز دميد از کجا کزو

کار جهان و خلق جهان جمله درهم استگويا طلوع مي کند از مغرب، آفتاب

کاشوب در تمامي ذرات عالم استگر خوانمش قيامت دنيا بعيد نيست

اين رستخيز عام که نامش محرم استدر بارگاه قدس که جاي ملال نيست

سرهاي قدسيان همه بر زانوي غم استجن و ملک بر آدميان نوحه مي کنند

گويا عزاي اشرف اولاد آدم استخورشيد آسمان و زمين، نور مشرقين

پرورده کنار رسول خدا حسين [2] .
پاورقي

[1] معارف و معاريف، ج 4، ص 1990.

[2] گلواژه، ج 2، ص 131، منتخب التواريخ، ص 333.