بازگشت

تأثير تبريزي


ميرزا محسن تأثير تبريزي، متخلص به «تأثير»، در حدود سال 1060 ه. ق در اصفهان متولد شد ولي خاندان او تبريزي الاصل بودند. او از طرف حکومت صفويه شغلهاي ديواني داشته و چندي هم وزير يزد بوده است. بأثير به سال 1129 ه. ق در اصفهان درگذشته و همانجا دفن شده است. ديوان او شامل قصايد، قطعات، غزليات، ترکيب بندها، مثنويها و رباعيها مي باشد. در بين شعرهاي او اشعاري در رثاي سيد و سالار شهيدان حضرت امام حسين عليه السلام به چشم مي خورد که در اين جا نمونه اي از آن مي آيد:جز غم نبود مايده ي خوان کربلا

جز خون نبود نعمت الوان کربلاافلاکيان هنوز به سر خاک مي کنند

زان گردها که خاست ز ميدان کربلاپاي فرات آبله دار از حباب شد

در جستجوي سوخته جانان کربلاشد شمع وار ريشه کن از سوز تشنگي

نخلي که سرکشيد ز بستان کربلادر قيد رشته همچو اسيران فتاده است

عقد گهر به ياد يتيمان کربلادارد پيام از دل صد چاک مصطفي

هر گل که سر زند ز گلستان کربلااز غم دگر نکرد کمر چرخ پير راست

زان دم که ديد داغ جوانان کربلازان دم که ديد تشنه لب آن نامور بماند

آب گهر گره به گلوي گهر بماند