بازگشت

آلوسي


شهاب الدين محمود شکري آلوسي بغدادي (م. 1270 ه. ق) از علماي اهل سنت است. از نقل سخنان پوچ و شرم آور ابن العربي و هم مسلکان او سخت خشمگين شده به گونه اي که وقتي اسم قاضي ابن العربي را ذکر مي کند مي گويد: «عليه من الله تعالي ما يستحقه» يعني بر او باد از خداي تعالي آنچه مستحق است. آلوسي پس از نقل مطالب مفصل مي گويد:

«اگر هم پذيرفته شود که يزيد خبيث مسلمان بوده، مسلماني بوده که به قدري مرتکب کبائر شده که از عهده بيان خارج است، و به رأي من لعن او جايز است، و ظاهر اين است که آن ملعون توبه نکرده و احتمال توبه او از احتمال ايمان ضعيف تر است، و در حکم اوست ابن زياد و ابن سعد و گروهي، پس لعنت خداي عزوجل باد بر همگي آنان و بر ياران و پيروانشان و بر کسي که ميل به سوي آنان کند تا روز قيامت مادامي که چشمي بر ابي عبدالله الحسين عليه السلام اشک مي ريزد.

آلوسي پس از مطالب کوتاهي،

مطلب خود را چنين ادامه مي دهد: «و هر کس بترسد از قيل و قال به جهت تصريح به لعن اين گمراه، پس بگويد: خداي عزوجل لعنت کند هر کسي را که راضي شد به قتل حسين و کسي را که آزرد عترت پيامبر را به ناحق و هر کسي را که حق آنان را غصب نمود. پس او در اين صورت يزيد را لعن کرده، به خاطر دخول او (يزيد) تحت عموم، دخول اوليه در نفس الامر، و کسي مخالف جو از لعن با اين الفاظ نيست، جز ابن العربي و موافقان و هم مسلکان او، زيرا آنان برحسب آنچه از آنها نقل شده، تجويز نمي کنند لعن کسي را که راضي شد به قتل حسين، و سوگند به جان خودم که اين گمراهي بزرگي است که نزديک است بر گمراهي يزيد فزوني يابد.